Kuntaohjelmamme


Kristillisdemokraatit haluavat rakentaa Hämeenlinnaa asukkaistaan välittäväksi kotikaupungiksiksi, jossa on turvallista ja hyvä elää. Arjen hyvinvointi rakentuu toimivista peruspalveluista ja heikoimmista huolehtivasta lähimmäisyhteiskunnasta.

Keskeiset tavoitteemme vaalikaudella 2021-2025:

1. Inhimillinen vanhuus

 • Koti- ja laitoshoidossa tulee olla riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Nykysuuntaus johtaa heitteillejättö-tapauksiin.
 • Ympärivuorokautisen hoivan kilpailutuksissa on nostettava laadun osuutta. Vanhusten kuntoutukseen ja henkiseen
  hyvinvointiin tulee kiinnittää enemmän huomiota.
 • Ikäihmisiä on kohdeltava arvostavasti heidän yksilöllisiä tarpeitaan kuunnellen.
 • Tarvitaan monimuotoisia palveluita ja erilaisia tuetun asumisen muotoja.

2. Perheiden parhaaksi

 • Jokaisella lapsella on oikeus turvaan ja huolenpitoon.
 • Perheiden on saatava nopeasti apua elämän
  eri kriisitilanteissa. Lastensuojelutyössä on oltava riittävästi
  henkilökuntaa.
 • Ennaltaehkäisevää perhetyötä tulee jatkaa ja vahvistaa. Hoidetaan syitä ennen seurauksia.
 • Perhetyötä yhdessä kolmannen sektorin kanssa on kehitettävä ja löydettävä uusia keinoja tukea
  vanhemmuutta ja parisuhdetta.

3. Koulut ja koulutus kuntoon

 • Koulut ja päiväkodit tulee laittaa kuntoon ja myös huolehtia kiinteistöistä entistä paremmin.
 • Kaikki koulut eivät voi olla jättikouluja. Tarvitaan myös pieniä kouluja ja turvallisia oppimisympäristöjä.
 • Perusopetuksen luokkakokojen täytyy pysyä
  kohtuullisena.
 • Hämeenlinnan korkeakouluopetusta on kehitettävä. Tavoitteena tulee olla kahdidaatti- ja maisteritasoinen opetus omalla yliopistokampuksella.

4. Työtä nuorille

 • Nuorisotyöttömyys on saatava alenemaan. Tarvitaan oikeita työpaikkoja sekä harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja.
 • Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä on tehtävä
  tiivistä yhteistyötä kunnan, oppilaitosten, yritysten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Nuorta ei saa
  jättää yksin ongelmiensa keskelle.

5. Terveyttä kaikille

 • Kaupungin kaikilla asukkailla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet saada laadukkaita terveydenhuoltopalveluita.
 • Mielenterveyspotilaiden, vammaisten ja vaikeasti
  työllistyvien kuntouttavaa toimintaa ja tuettua työllistämistä tarvitaan lisää. Kaikkien kyvyt käyttöön!
 • Ihmisiä tulee kannustaa ottamaan vastuuta oman
  terveytensä edistämisestä sekä tekemään sen edellyttämiä valintoja.

6. Talous tasapainoon

 • Kaupungin talous on saatava tasapainoon – ei kuitenkaan lasten eikä vanhusten kustannuksella.
 • Hallintoa on kevennettävä ja tarpeettomasta
  konsulttien käytöstä luovuttava.
 • Yrittäjyyden kynnystä on madallettava ja luotava edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle.
 • Parasta taloudenhoitoa on ongelmien ennaltaehkäisy.

7. Heikoimmista huolehtien

 • On tärkeää arvioida päätöksien ja toimenpiteiden vaikutus erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin kuntalaisiin.
 • Kunnan ei tule omilla toimillaan syrjäyttää
  ihmisiä. Perintäfirmojen käytöstä laskutuksessa on luovuttava.

8. Järkeä rakentamiseen

 • On rakennettava kohtuuhintaisia asuntoja
  tavallisille ihmisille.
 • Turhanpäiväisistä rakennushankkeista on
  luovuttava. Toriparkkia ei tarvita.
 • Kaavoituksessa on tavoiteltava ratkaisuja, jotka
  kestävät aikaa ja säilyttävät Hämeenlinnan sopusuhtaisen arkkitehtuurin.
9. Kulttuuri kuuluu kaikille
 • Hämeenlinnan profiilia tulee nostaa Sibeliuksen syntymäkaupunkina.
 • Kaikkien kaupunkilaisten tulee päästä osalliseksi erilaisista kulttuuripalveluista.
 • Kulttuuria ja liikuntaa edistämällä tuetaanmyös henkistä hyvinvointia. Pyörätiet kuntoon!

10. Maahanmuuttajat kotoutumaan

 • On panostettava riittävästi maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskeluun sekä mahdollistettava aikaisempien opintojen joustava täydentäminen. Maahanmuuttajat voimavaraksi!
 • Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarvitaan hyvää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien, kansalaisjärjestöjen, seurojen ja seurakuntien kanssa.

11. Koko kunta kehittymään

 • Hämeenlinnaa on kehitettävä tasapuolisesti
  alueiden erityispiirteitä, luontoa, paikallishistoriaa ja paikalliskulttuuria kunnioittaen. Pitäjät mukaan kehittämiseen!
 • Julkinen liikenne on saatava toimimaan kunnan eri
  alueiden välillä.
12. Jokaista tarvitaan!
 • Yhteiskunnan täytyy hoitaa omat tehtävänsä, mutta
  kaikkea emme voi jättää yhteiskunnan varaan. Jokaista tarvitaan ystäväksi ja auttajaksi ympärillämme oleville.
 • Hyvä arki asuu lähimmäisestä huolehtivassa Hämeenlinnassa!